بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: A scalable AWG-based data center network for cloud computing

نام مقاله به فارسی: شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر،آمار

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

نام مقاله به انگلیسی: SECURITY AND PRIVACY IN MOBILE SOCIALNETWORKS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

نام مقاله به فارسی: امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:آمار

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

نام مقاله به انگلیسی: Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines

نام مقاله به فارسی: ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:آمار

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

نام مقاله به انگلیسی: A semiparametric Bayesian method for detecting Allee effects

نام مقاله به فارسی: یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:آمار

سال مقاله:۲۰۱۳

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود