بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

نام مقاله به انگلیسی: ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil

نام مقاله به فارسی: چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

تعداد صفحات مقاله:۴۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:نفت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

نام مقاله به انگلیسی: Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors

نام مقاله به فارسی: مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

نام مقاله به انگلیسی: Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

نام مقاله به فارسی: تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

نام مقاله به انگلیسی: Manufacturing in the cloud: A human factors perspective

نام مقاله به فارسی: تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

نام مقاله به انگلیسی: Facilitating the chain of market orientation to value co-creation: The mediating role of e-marketing adoption

نام مقاله به فارسی: تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول تجزیه و تحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها

نام مقاله به انگلیسی: E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

نام مقاله به فارسی: آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول : تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

نام مقاله به انگلیسی: The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of aHigher Education Institution

نام مقاله به فارسی: نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e- shops

نام مقاله به فارسی: گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:اقتصاد،مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

نام مقاله به انگلیسی: Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes

نام مقاله به فارسی: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:اقتصاد،پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: Internationalization model revisited: e-marketing approach

نام مقاله به فارسی: مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود