بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

نام مقاله به انگلیسی: Cooperative Spectrum Sharing BetweenCellular and Ad-Hoc Networks

نام مقاله به فارسی: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،برق

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

نام مقاله به انگلیسی: An artificial neural network to assess the impact of neighbouring photovoltaic systems in power forecasting in Utrecht, the Netherlands

نام مقاله به فارسی: شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها

نام مقاله به انگلیسی: Using a sustainability index to assess energy technologies for rural electrification

نام مقاله به فارسی: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها

تعداد صفحات مقاله:۱۵

تعداد صفحات ترجمه:۳۴

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

جریان توان (برق) بهینه توسط الگوریتم جستجوی بی اِی تی برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه

نام مقاله به انگلیسی: Optimal power flow by BAT search algorithm for generation reallocation with unified power flow controller

نام مقاله به فارسی: جریان توان (برق) بهینه توسط الگوریتم جستجوی بی اِی تی برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب

نام مقاله به انگلیسی: Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants

نام مقاله به فارسی: میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

نام مقاله به انگلیسی: Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations

نام مقاله به فارسی: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر

نام مقاله به انگلیسی: A modified vacation queueing model and its application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks

نام مقاله به فارسی: یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر

تعداد صفحات مقاله:۲۰

تعداد صفحات ترجمه:۳۸

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

نام مقاله به انگلیسی: A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets

نام مقاله به فارسی: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود