بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments

نام مقاله به فارسی: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

نام مقاله به انگلیسی: Financial information management for university departments,using open-source software

نام مقاله به فارسی: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:نگاهی بر اصول عدل و احسان

نام مقاله به انگلیسی: Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings: A Glance over Principle of Al-Adl and Al-Ihsan

نام مقاله به فارسی: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:نگاهی بر اصول عدل و احسان

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نام مقاله به انگلیسی: Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching Method

نام مقاله به فارسی: نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود