بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

نام مقاله به انگلیسی: Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors

نام مقاله به فارسی: مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

نام مقاله به انگلیسی: Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

نام مقاله به فارسی: تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e- shops

نام مقاله به فارسی: گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:اقتصاد،مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: Internationalization model revisited: e-marketing approach

نام مقاله به فارسی: مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

نام مقاله به انگلیسی: Earned value project management: Improving the predictive power of planned value

نام مقاله به فارسی: مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

نام مقاله به انگلیسی: Human capital in social and commercial entrepreneurship

نام مقاله به فارسی: سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

نام مقاله به انگلیسی: An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction

نام مقاله به فارسی: دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

نام مقاله به انگلیسی: Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement

نام مقاله به فارسی: بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

نام مقاله به انگلیسی: The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing

نام مقاله به فارسی: تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای گروه های سنی مختلف از کارگران چقدر است؟

نام مقاله به انگلیسی: ?Managing an aging workforce: What is the value of human resource management practices for different age groups of workers

نام مقاله به فارسی: درک مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای گروه های سنی مختلف از کارگران چقدر است؟

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود