بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

نام مقاله به انگلیسی: Model of post-implementation user participation within ERP advice network

نام مقاله به فارسی: مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

نام مقاله به انگلیسی: Artificial intelligence in service-oriented software design

نام مقاله به فارسی: هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۴

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نام مقاله به انگلیسی: Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching Method

نام مقاله به فارسی: نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

نام مقاله به انگلیسی:? Cache capacity-aware content centric networking under flash crowds

نام مقاله به فارسی: ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

نام مقاله به انگلیسی: Studying Performance in Supply Chain Management Using DataMining Software

نام مقاله به فارسی: مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت و کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

درک الگوهای رفت و برگشا با استفاده از اطلاعات کارت حمل ‌و نقل هوشمند

نام مقاله به انگلیسی: Understanding commuting patterns using transit smart card data

نام مقاله به فارسی: درک الگوهای رفت و برگشا با استفاده از اطلاعات کارت حمل ‌و نقل هوشمند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تکنیک های پردازش موازی برای عملکرد بالای نرم افزار پردازش تصویر

نام مقاله به انگلیسی: Parallel Processing Techniques For High Performance Image Processing Applications

نام مقاله به فارسی: تکنیک های پردازش موازی برای عملکرد بالای نرم افزار پردازش تصویر

تعداد صفحات مقاله:۴

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

الزامات فنی تکنولوژی های خانه های هوشمند دوستدار سالمند در ساختمان های مسکونی مرتفع: روش تحلیلی سیستم اطلاعاتی

نام مقاله به انگلیسی: Technical requirements of age-friendly smart home technologies inhigh-rise residential buildings: A system intelligence analytical approach

نام مقاله به فارسی: الزامات فنی تکنولوژی های خانه های هوشمند دوستدار سالمند در ساختمان های مسکونی مرتفع: روش تحلیلی سیستم اطلاعاتی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۶

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۷

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

انباشتگی در پرواز :کاهش ترافیک برای داده های بزرگ موجود در فضای ذخیره ابری

نام مقاله به انگلیسی: Aggregation on the Fly:Reducing Traffic for Big Data in the Cloud

نام مقاله به فارسی: انباشتگی در پرواز : کاهش ترافیک برای داده های بزرگ موجود در فضای ذخیره ابری

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:رشته کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

VANET-CLOUD :مدل رایانش ابری در شبکه های خودروئی و HOC

نام مقاله به انگلیسی: VANET-CLOUD: A GENERIC CLOUD COMPUTINGMODEL FOR VEHICULAR AD HOC NETWORKS

نام مقاله به فارسی: VANET-CLOUD : مدل رایانش ابری در شبکه های خودروئی و HOC

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته: کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود