بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها

نام مقاله به انگلیسی: Requirements for soil-specific correlation between shear wave velocity and liquefaction resistance of sands

نام مقاله به فارسی: نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۱

نام رشته:زمین شناسی

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود