بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

نام مقاله به انگلیسی: ?Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow

نام مقاله به فارسی: سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۴

نام رشته:صنایع عذایی،کشاورزی

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود