بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

نام مقاله به انگلیسی: Examining Organizational Innovation and KnowledgeManagement CapacityThe Central Role of Strategic Human Resources Practices(SHRPs)

نام مقاله به فارسی: بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:علوم اجتماعی،مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود