بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

پیاده‌سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بنا شده روی ساختگاه‌های دارای خاک نرم

نام مقاله به انگلیسی: Implementation of Displacement Coefficient methodfor seismic assessment of buildings built on soft soil sites

نام مقاله به فارسی: پیاده‌سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بنا شده روی ساختگاه‌های دارای خاک نرم

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:عمران

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه

نام مقاله به انگلیسی: Energy dissipation over large-scale roughness for both transition and uniform flow conditions

نام مقاله به فارسی: انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:عمران

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود