بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

نام مقاله به انگلیسی: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development

نام مقاله به فارسی: مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت،محیط زیست

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود