بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

نام مقاله به انگلیسی: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development

نام مقاله به فارسی: مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت،محیط زیست

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

نام مقاله به انگلیسی: Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness

نام مقاله به فارسی: شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

نام مقاله به انگلیسی: Organizational factors influencing effective use of CRM solutions

نام مقاله به فارسی: عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

نام مقاله به انگلیسی: Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry

نام مقاله به فارسی: تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

17,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

نام مقاله به انگلیسی: Corporate Governance and Performance of Financial Institutions

نام مقاله به فارسی: حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

تعداد صفحات مقاله:۴۸

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

نام مقاله به انگلیسی: Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors

نام مقاله به فارسی: مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

نام مقاله به انگلیسی: Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

نام مقاله به فارسی: تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e- shops

نام مقاله به فارسی: گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:اقتصاد،مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: Internationalization model revisited: e-marketing approach

نام مقاله به فارسی: مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

نام مقاله به انگلیسی: Earned value project management: Improving the predictive power of planned value

نام مقاله به فارسی: مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود