بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

نام مقاله به انگلیسی: Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells: Biological properties, induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research

نام مقاله به فارسی: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

نام مقاله به انگلیسی: Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study

نام مقاله به فارسی: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

نام مقاله به انگلیسی: Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells

نام مقاله به فارسی: تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

نام مقاله به انگلیسی: A Markovian queueing model for ambulance offload delays

نام مقاله به فارسی: مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۹

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

نام مقاله به انگلیسی: Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes

نام مقاله به فارسی: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:اقتصاد،پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود