بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

نام مقاله به انگلیسی: How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

نام مقاله به فارسی: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:کشاورزی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

نام مقاله به انگلیسی: ?Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow

نام مقاله به فارسی: سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۴

نام رشته:صنایع عذایی،کشاورزی

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود