بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری

نام مقاله به انگلیسی: How customers cope with service failure? A study of brand reputation and customer satisfaction

نام مقاله به فارسی: چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

توسعه مالی، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از جامعه اقتصادی ایالات غرب آفریقا (ECOWAS)

نام مقاله به انگلیسی: Financial Development, Human Capital Accumulation and Economic Growth: Empirical Evidence from the Economic Community of West African States (ECOWAS)

نام مقاله به فارسی: توسعه مالی، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از جامعه اقتصادی ایالات غرب آفریقا (ECOWAS)

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعیین شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکانی : تحقیقی کیفی

نام مقاله به انگلیسی: Assessing managerial methods for evaluating place brand equity: A qualitative investigation

نام مقاله به فارسی: تعیین شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکانی : تحقیقی کیفی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تحقیق و توسعه مدیریت پروژه و ظرفیت جذب: شواهد تجربی از شرکت های اسپانیایی

نام مقاله به انگلیسی: Research and development project management best practices and absorptive capacity: Empirical evidence from Spanish firms

نام مقاله به فارسی: تحقیق و توسعه مدیریت پروژه و ظرفیت جذب: شواهد تجربی از شرکت های اسپانیایی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

نام مقاله به انگلیسی: Influences of two modes of intergenerational communication on brand equity

نام مقاله به فارسی: تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیر تعهد مدیریتی بازاریابی داخلی بر رغبت کاری کارمندان

نام مقاله به انگلیسی: Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude

نام مقاله به فارسی: تاثیر تعهد مدیریتی بازاریابی داخلی بر رغبت کاری کارمندان

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیشبینی کننده های شناختی مصرف کنندگان تمایل به موافقت کردن با درخواست های الکترونیکی بازاریابی اجتماعی دارد

نام مقاله به انگلیسی: Cognitive predictors of consumers’ intention to comply with social marketing email appeals

نام مقاله به فارسی: پیشبینی کننده های شناختی مصرف کنندگان تمایل به موافقت کردن با درخواست های الکترونیکی بازاریابی اجتماعی دارد

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پدیده برخورد دو جهان: نقش مدیریت بازاریابی در تعاملات مشتری به مشتری

نام مقاله به انگلیسی: As worlds collide: The role of marketing management in customer-to-customer interactions

نام مقاله به فارسی: پدیده برخورد دو جهان: نقش مدیریت بازاریابی در تعاملات مشتری به مشتری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی نوآوری در کسب و کار

نام مقاله به انگلیسی: Marketing of Innovation in Business

نام مقاله به فارسی: بازاریابی نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در ارتباط با تولیدات داخلی در بازارهای سنتی

نام مقاله به انگلیسی: Marketing Mix and Purchasing Behavior for Community Products at Traditional Markets

نام مقاله به فارسی: آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در ارتباط با تولیدات داخلی در بازارهای سنتی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود