بانک مقالات با ترجمه

اثر فرهنگ بر زمان بندی بازار در گزینه های ساختاری سرمایه

نام مقاله به انگلیسی: The impact of culture on market timing in capital structure choices

نام مقاله به فارسی: اثر فرهنگ بر زمان بندی بازار در گزینه های ساختاری سرمایه

تعداد صفحات مقاله:۱۵

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

نام مقاله به انگلیسی: The effects of service brand dimensions on brand loyalty

نام مقاله به فارسی: اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

موفقیت هوش تجاری: نقش قابلیت‌های هوش تجاری ( BI) و محیط‌ های تصمیم‌گیری

نام مقاله به انگلیسی: Business intelligence success:The roles of BI capabilities and decision environments

نام مقاله به فارسی: موفقیت هوش تجاری: نقش قابلیت‌های هوش تجاری ( BI) و محیط‌های تصمیم‌گیری

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۴۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۳

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عملکرد و احتمال عملی بودن مدیریت دانش در شرکت ها

نام مقاله به انگلیسی: Functionality and Feasibility of Knowledge Management in Enterprises

نام مقاله به فارسی: عملکرد و احتمال عملی بودن مدیریت دانش در شرکت ها

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۳

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

توسعه دانش زبانی برای دانشجوبان مدیریت گردشگری

نام مقاله به انگلیسی: Developing language competences for Management Tourism students

نام مقاله به فارسی: توسعه دانش زبانی برای دانشجوبان مدیریت گردشگری

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۳

8,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری

نام مقاله به انگلیسی: Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation

نام مقاله به فارسی: بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۳

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

استراتژیهای به اشتراک گذاشتن مدیریت دانش پروژه در بخش اتومبیل سازی

نام مقاله به انگلیسی: Knowledge Sharing Strategies for Project KnowledgeManagement in the Automotive Sector

نام مقاله به فارسی: استراتژیهای به اشتراک گذاشتن مدیریت دانش پروژه در بخش اتومبیل سازی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۳

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش کسب و کار معرفی چارچوب پیشنهادی

نام مقاله به انگلیسی: Innovation In Market Management By Utilizing BusinessIntelligence Introducing Proposed Framework

نام مقاله به فارسی: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش کسب و کار معرفی چارچوب پیشنهادی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۲

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی با تمرکز بر سطح فردی

نام مقاله به انگلیسی: Human capital in family businesses Focusing on the individual level

نام مقاله به فارسی: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی با تمرکز بر سطح فردی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۲

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نقش اعتماد در شبکه های نوآوری

نام مقاله به انگلیسی: The Role of trust in innovation networks

نام مقاله به فارسی: نقش اعتماد در شبکه های نوآوری

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۱

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود