بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی

نام مقاله به انگلیسی: An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems

نام مقاله به فارسی: مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۰۹

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

نام مقاله به انگلیسی: The rise of corporate governance in corporate control research
نام مقاله به فارسی: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
تعداد صفحات مقاله:۹
تعداد صفحات ترجمه:۱۸
نام رشته:مدیریت
سال مقاله:۲۰۰۹

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

نام مقاله به انگلیسی: Teamwork, monitoring and absence
نام مقاله به فارسی: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار
تعداد صفحات مقاله:۱۵
تعداد صفحات ترجمه:۳۳
نام رشته:مدیریت
سال مقاله:۲۰۰۸

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

نام مقاله به انگلیسی: The value of human resource management for organizational performance
نام مقاله به فارسی: ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی
تعداد صفحات مقاله:۹
تعداد صفحات ترجمه:۱۹
نام رشته:مدیریت
سال مقاله:۲۰۰۷

8,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد: آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرده فروشی

نام مقاله به انگلیسی: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance :An empirical test in the retail banking industry

نام مقاله به فارسی: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد: آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرده فروشی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۰۶

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

نام مقاله به انگلیسی: Theorizing about the impact of strategic human resource management

نام مقاله به فارسی: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۰۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بسته بندی ضد میکروبی مواد غذایی در صنعت گوشت

نام مقاله به انگلیسی: Antimicrobial food packaging in meat industry
نام مقاله به فارسی:بسته بندی ضد میکروبی مواد غذایی در صنعت گوشت
تعداد صفحات مقاله:۸
تعداد صفحات ترجمه: ۲۱
سال مقاله:۲۰۰۲

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود