بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:نگاهی بر اصول عدل و احسان

نام مقاله به انگلیسی: Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings: A Glance over Principle of Al-Adl and Al-Ihsan

نام مقاله به فارسی: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:نگاهی بر اصول عدل و احسان

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

نام مقاله به انگلیسی: Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells: Biological properties, induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research

نام مقاله به فارسی: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

نام مقاله به انگلیسی: Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study

نام مقاله به فارسی: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

نام مقاله به انگلیسی: Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells

نام مقاله به فارسی: تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

نام مقاله به انگلیسی: A Markovian queueing model for ambulance offload delays

نام مقاله به فارسی: مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۹

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

نام مقاله به انگلیسی: An artificial neural network to assess the impact of neighbouring photovoltaic systems in power forecasting in Utrecht, the Netherlands

نام مقاله به فارسی: شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها

نام مقاله به انگلیسی: Using a sustainability index to assess energy technologies for rural electrification

نام مقاله به فارسی: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها

تعداد صفحات مقاله:۱۵

تعداد صفحات ترجمه:۳۴

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

جریان توان (برق) بهینه توسط الگوریتم جستجوی بی اِی تی برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه

نام مقاله به انگلیسی: Optimal power flow by BAT search algorithm for generation reallocation with unified power flow controller

نام مقاله به فارسی: جریان توان (برق) بهینه توسط الگوریتم جستجوی بی اِی تی برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب

نام مقاله به انگلیسی: Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants

نام مقاله به فارسی: میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

نام مقاله به انگلیسی: Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations

نام مقاله به فارسی: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود