بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر

نام مقاله به انگلیسی: A modified vacation queueing model and its application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks

نام مقاله به فارسی: یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر

تعداد صفحات مقاله:۲۰

تعداد صفحات ترجمه:۳۸

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

نام مقاله به انگلیسی: A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets

نام مقاله به فارسی: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:برق و الکترونیکی

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

نام مقاله به انگلیسی: SECURITY AND PRIVACY IN MOBILE SOCIALNETWORKS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

نام مقاله به فارسی: امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:آمار

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

نام مقاله به انگلیسی: Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines

نام مقاله به فارسی: ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:آمار

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

نام مقاله به انگلیسی: A semiparametric Bayesian method for detecting Allee effects

نام مقاله به فارسی: یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:آمار

سال مقاله:۲۰۱۳

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

نام مقاله به انگلیسی: Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors

نام مقاله به فارسی: مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

نام مقاله به انگلیسی: Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

نام مقاله به فارسی: تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

نام مقاله به انگلیسی: Manufacturing in the cloud: A human factors perspective

نام مقاله به فارسی: تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

نام مقاله به انگلیسی: Facilitating the chain of market orientation to value co-creation: The mediating role of e-marketing adoption

نام مقاله به فارسی: تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول تجزیه و تحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها

نام مقاله به انگلیسی: E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

نام مقاله به فارسی: آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول : تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود