بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

نام مقاله به انگلیسی: The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of aHigher Education Institution

نام مقاله به فارسی: نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e- shops

نام مقاله به فارسی: گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:اقتصاد،مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

نام مقاله به انگلیسی: Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes

نام مقاله به فارسی: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:اقتصاد،پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

نام مقاله به انگلیسی: Internationalization model revisited: e-marketing approach

نام مقاله به فارسی: مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی

نام مقاله به انگلیسی: Determining intra-company Transfer pricing for multinational Corporations

نام مقاله به فارسی: تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی

تعداد صفحات مقاله:۲۶

تعداد صفحات ترجمه:۳۸

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

نام مقاله به انگلیسی: Earned value project management: Improving the predictive power of planned value

نام مقاله به فارسی: مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

نام مقاله به انگلیسی: Model of post-implementation user participation within ERP advice network

نام مقاله به فارسی: مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

نام مقاله به انگلیسی: Artificial intelligence in service-oriented software design

نام مقاله به فارسی: هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۴

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

نام مقاله به انگلیسی: Human capital in social and commercial entrepreneurship

نام مقاله به فارسی: سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا

نام مقاله به انگلیسی: Capital budgeting practices in Spain

نام مقاله به فارسی: شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا

تعداد صفحات مقاله:۲۰

تعداد صفحات ترجمه:۳۹

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود