بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

نام مقاله به انگلیسی: Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data

نام مقاله به فارسی: مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

تعداد صفحات مقاله:۱۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

نام مقاله به انگلیسی: An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction

نام مقاله به فارسی: دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

نام مقاله به انگلیسی: Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement

نام مقاله به فارسی: بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

نام مقاله به انگلیسی: The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing

نام مقاله به فارسی: تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نام مقاله به انگلیسی: Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching Method

نام مقاله به فارسی: نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

نام مقاله به انگلیسی:? Cache capacity-aware content centric networking under flash crowds

نام مقاله به فارسی: ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای گروه های سنی مختلف از کارگران چقدر است؟

نام مقاله به انگلیسی: ?Managing an aging workforce: What is the value of human resource management practices for different age groups of workers

نام مقاله به فارسی: درک مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای گروه های سنی مختلف از کارگران چقدر است؟

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

درک رتبه بندی آنلاین محصول: براساس مدل رضایت مشتری

نام مقاله به انگلیسی: Understanding online product ratings: A customer satisfaction model

نام مقاله به فارسی: درک رتبه بندی آنلاین محصول: براساس مدل رضایت مشتری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تحقیقات تجربی برای عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال

نام مقاله به انگلیسی: Empirical investigation of key business factors for digital game performance

نام مقاله به فارسی: تحقیقات تجربی برای عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

نام مقاله به انگلیسی: The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance

نام مقاله به فارسی: تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود