بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نو ظهور

نام مقاله به انگلیسی: Consumer Brand Marketing through Full- and Self-Service Channels in an Emerging Economy

نام مقاله به فارسی: بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نو ظهور

تعداد صفحات مقاله:۱۶

تعداد صفحات ترجمه:۳۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) اجتماعی در شرکت

نام مقاله به انگلیسی: Successful Application of Social CRM in The Company

نام مقاله به فارسی: استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) اجتماعی در شرکت

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

نام مقاله به انگلیسی: Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic.A case study in the Spanish Air Force Academy

نام مقاله به فارسی: ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ

نام مقاله به انگلیسی: Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability

نام مقاله به فارسی: حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ

تعداد صفحات مقاله:۱۴

تعداد صفحات ترجمه:۴۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار

نام مقاله به انگلیسی: financial Statement Comparability and Expected Crash Risk

نام مقاله به فارسی: قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار

تعداد صفحات مقاله:۵۰

تعداد صفحات ترجمه:۳۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی و ارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

نام مقاله به انگلیسی: The moderating effect of organisational life cycle stages on the association between the interactive and diagnosticapproaches to using controls with organisational performance

نام مقاله به فارسی: اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی و ارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

تعداد صفحات مقاله:۱۴

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی : مطالعه ای از چین

نام مقاله به انگلیسی: Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China

نام مقاله به فارسی: عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی : مطالعه ای از چین

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

قیمت گذاری برای مدیریت روابط کانال صادرات

نام مقاله به انگلیسی: Pricing to manage export channel relationships

نام مقاله به فارسی: قیمت گذاری برای مدیریت روابط کانال صادرات

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل سلسله مراتبی از بازاریابی اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: A hierarchical model of social marketing

نام مقاله به فارسی: مدل سلسله مراتبی از بازاریابی اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۲۱

تعداد صفحات ترجمه:۳۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

نام مقاله به انگلیسی: Relationship between management information systems and corporate performance
نام مقاله به فارسی: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
تعداد صفحات مقاله:۱۲
تعداد صفحات ترجمه:۳۸
نام رشته:مدیریت
سال مقاله:۲۰۱۵

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود