بانک مقالات با ترجمه

مدیریت شرکت و پویایی ساختار سرمایه: سند جدید

نام مقاله به انگلیسی: Corporate governance and the dynamics of capital structure : New evidence

نام مقاله به فارسی: مدیریت شرکت و پویایی ساختار سرمایه: سند جدید

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس

نام مقاله به انگلیسی: Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy

نام مقاله به فارسی: مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت

نام مقاله به انگلیسی: Macroeconomic factors and corporate capital structure

نام مقاله به فارسی: عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

علائم تجاری و ارزش گذاری سرمایه ی مخاطره آمیز

نام مقاله به انگلیسی: Trademarks and venture capital valuation

نام مقاله به فارسی: علائم تجاری و ارزش گذاری سرمایه ی مخاطره آمیز

تعداد صفحات مقاله:۱۸

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند برای یک جامعه مدرن

نام مقاله به انگلیسی: Active and intelligent packaging systems for a modern society

نام مقاله به فارسی: سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند برای یک جامعه مدرن

تعداد صفحات مقاله:۱۶

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سرمایه فکری و ارزش شرکت

نام مقاله به انگلیسی: Intellectual capital and company value

نام مقاله به فارسی: سرمایه فکری و ارزش شرکت

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

چه زمانی سرمایه گذاران کارآفرینان دروغگو را می بخشند؟

نام مقاله به انگلیسی: ? When do investors forgive entrepreneurs for lying

نام مقاله به فارسی: چه زمانی سرمایه گذاران کارآفرینان دروغگو را می بخشند؟

تعداد صفحات مقاله:۱۴

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

چرا شرکت‌ها ناملموسات ساختاری را افشا می‌کنند یا نمی‌کنند؟

نام مقاله به انگلیسی: ? Why do firms disclose and not disclose structural intangibles

نام مقاله به فارسی: چرا شرکت‌ها ناملموسات ساختاری را افشا می‌کنند یا نمی‌کنند؟

تعداد صفحات مقاله:۱۳

سال مقاله:۲۰۱۴

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید

نام مقاله به انگلیسی: Challenges and solutions for marketing in a digital era

نام مقاله به فارسی: چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

چارچوبی برای سازمان های مدیریت و بازاریابی مقصد در گردشگری روستایی

نام مقاله به انگلیسی: A framework for rural tourism destination management and marketing organisations

نام مقاله به فارسی: چارچوبی برای سازمان های مدیریت و بازاریابی مقصد در گردشگری روستایی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود