بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر مزیت و عملکرد رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت ریسک در شرکت های وارداتی

نام مقاله به انگلیسی: The Effect of Marketing Capabilities on Competitive Advantage and Performance with Moderating Role of Risk Management in Importation companies

نام مقاله به فارسی: تاثیر قابلیت های بازاریابی بر مزیت و عملکرد رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت ریسک در شرکت های وارداتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیش بینی وفاداری به برند گوشی هوشمند: منظرهای ارزش مصرف‌کننده و شناسایی برند-مصرف‌کننده

نام مقاله به انگلیسی: Predicting smartphone brand loyalty: Consumer value and consumer-brand identification perspectives

نام مقاله به فارسی: پیش بینی وفاداری به برند گوشی هوشمند: منظرهای ارزش مصرف‌کننده و شناسایی برند-مصرف‌کننده

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پایداری به عنوان یک ابزار بازاریابی: می‌باشد یا به نظر می‌رسد؟

نام مقاله به انگلیسی: ? Sustainability as a marketing tool: To be or to appear to be

نام مقاله به فارسی: پایداری به عنوان یک ابزار بازاریابی: می‌باشد یا به نظر می‌رسد؟

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

برندسازی مقصد: نقش وابستگی مصرف کننده

نام مقاله به انگلیسی: Destination branding: The role of consumer affinity

نام مقاله به فارسی: برندسازی مقصد: نقش وابستگی مصرف کننده

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی سبک های مدیریت و انواع قدرت مدیریتی برای یک سازمان بزرگ

نام مقاله به انگلیسی: Study on Management Styles and Managerial Power Types for a Large Organization

نام مقاله به فارسی: بررسی سبک های مدیریت و انواع قدرت مدیریتی برای یک سازمان بزرگ

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی تجربه جریان در جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: Assessing flow experience in social networking site based brand communities

نام مقاله به فارسی: بررسی تجربه جریان در جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی جهت تشکیل حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM)

نام مقاله به انگلیسی: event marketing and experiential marketing towards the formation of net marketing contribution margin (NMCM)

نام مقاله به فارسی: بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی جهت تشکیل حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM)

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اقدامات باراریابی برندهای لوکس و برجسته رسانه های اجتماعی : تاثیر بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده

نام مقاله به انگلیسی: Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior

نام مقاله به فارسی: اقدامات باراریابی برندهای لوکس و برجسته رسانه های اجتماعی : تاثیر بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

از بیانیه ماموریت به برندینگ هواپیمایی

نام مقاله به انگلیسی: From mission statement to airline branding

نام مقاله به فارسی: از بیانیه ماموریت به برندینگ هواپیمایی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارزیابی جامع مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده‌ فروش و تاثیر روی نیت صداقت و وفاداری مصرف کننده

نام مقاله به انگلیسی: Holistic consumer evaluation of retail corporate brands and impact on consumer loyalty intentions

نام مقاله به فارسی: ارزیابی جامع مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده‌ فروش و تاثیر روی نیت صداقت و وفاداری مصرف کننده

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود