بانک مقالات با ترجمه

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

نام مقاله به انگلیسی: The moderating effect of individual level collectivist values on brand loyalty

نام مقاله به فارسی: تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیر اثرات خارجی رتبه بندی بر روی بازار سهام

نام مقاله به انگلیسی: Rating spillover effects on the stock markets

نام مقاله به فارسی: تاثیر اثرات خارجی رتبه بندی بر روی بازار سهام

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماع

نام مقاله به انگلیسی: Foundations of Social Media Marketing

نام مقاله به فارسی: بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماع

تعداد صفحات مقاله:۱۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی ویژگی های برندهای با ارزش ارضی (نمونه ی مورد مطالعه شامپاین فرانسه)

نام مقاله به انگلیسی: Characteristics of strong territorial brands The case of champagne

نام مقاله به فارسی: بررسی ویژگیهای برندهای باارزش ارضی (نمونه ی مورد مطالعه: شامپاین فرانسه)

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

8,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های دارای چند شعبه (برند):نقش نام های تجاری

نام مقاله به انگلیسی: Exploring the link between human resource practices and turnover in multi-brand companies :The role of brand units images

نام مقاله به فارسی: بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های دارای چند شعبه (برند):نقش نام های تجاری

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی برای بازنشستگی – یا ماندن در کار

نام مقاله به انگلیسی: Marketing retirement–—or staying on the job

نام مقاله به فارسی: بازاریابی برای بازنشستگی – یا ماندن در کار

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

نام مقاله به انگلیسی: Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets

نام مقاله به فارسی: آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اندازه گیری اعتبار نام تجاری بر اساس مصرف کننده

نام مقاله به انگلیسی: Measuring consumer-based brand authenticity

نام مقاله به فارسی: اندازه گیری اعتبار نام تجاری – بر اساس مصرف کننده

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اشتغال انجمن آنلاین برند، ایجاد مقیاس و اعتبار

نام مقاله به انگلیسی: Online brand community engagement: Scale development and validation

نام مقاله به فارسی: اشتغال انجمن آنلاین برند، ایجاد مقیاس و اعتبار

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارزش ویژه ی برند و عوامل تشدید نوآوری محصول ارزیابی شکست: چشم انداز اثر ارتباطات

نام مقاله به انگلیسی: Brand equity and the exacerbating factors of product innovation failure evaluations: A communication effect perspective

نام مقاله به فارسی: ارزش ویژه ی برند و عوامل تشدید نوآوری محصول ارزیابی شکست: چشم انداز اثر ارتباطات

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود