بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

اثر سیستمهای مدیریت کیفیت و نشانگرهای عملکرد کلیدی پس از فروش بر صنعت خودرو: یک مرور بر سایر مطالب مرتبط

نام مقاله به انگلیسی: Impact of Quality Management Systems and After-sales Key Performance Indicators on Automotive Industry: A Literature Review

نام مقاله به فارسی: اثر سیستمهای مدیریت کیفیت و نشانگرهای عملکرد کلیدی پس از فروش بر صنعت خودرو: یک مرور بر سایر مطالب مرتبط

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هوش تجاری(business intelligence) در طی زمانهای بحران : قبول و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی توسط سازمانهای کوچک و متوسط

نام مقاله به انگلیسی: Business Intelligence during times of crisis: Adoption and usage of ERP systems by SMEs

نام مقاله به فارسی: هوش تجاری(business intelligence) در طی زمانهای بحران : قبول و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی توسط سازمانهای کوچک و متوسط

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نابرابری های سرمایه اجتماعی و آثار طولی آن بر ورود به بازار کار

نام مقاله به انگلیسی: Inequalities in social capital and their longitudinal effects on the labour market entry

نام مقاله به فارسی: نابرابری های سرمایه اجتماعی و آثار طولی آن بر ورود به بازار کار

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مشکل تعصبات مدیریتی در ارزیابی های حسابداری:چشم انداز سرمایه گذار در خصوص عوامل ریشه ای و راهکارها

نام مقاله به انگلیسی: The problem of management bias in accounting estimates: An investor perspective on root causes and solutions

نام مقاله به فارسی: مشکل تعصبات مدیریتی در ارزیابی های حسابداری:چشم انداز سرمایه گذار در خصوص عوامل ریشه ای و راهکارها

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت مشترک خرید و بازاریابی: چرا، کی و چگونه؟

نام مقاله به انگلیسی: ?Co-management of purchasing and marketing: Why, when and how

نام مقاله به فارسی: مدیریت مشترک خرید و بازاریابی: چرا، کی و چگونه؟

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

کدام سهام ، سودآور هستند؟ یک روش شبکه ای ، جهت بررسی تاثیرات ساختار شبکه ، بر روی بازده های سهام

نام مقاله به انگلیسی: Which stocks are profitable? A network method to investigate the effects of network structure on stock returns

نام مقاله به فارسی: کدام سهام ، سودآور هستند؟ یک روش شبکه ای ، جهت بررسی تاثیرات ساختار شبکه ، بر روی بازده های سهام

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

فهم تکنیک های پشت پول شویی- تفسیر انتخاب عقلانی

نام مقاله به انگلیسی: Understanding the practices behind money laundering- A rational choice interpretation

نام مقاله به فارسی: فهم تکنیک های پشت پول شویی- تفسیر انتخاب عقلانی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

نام مقاله به انگلیسی: Factors influencing administrators’ empowerment and financial management effectiveness

نام مقاله به فارسی: عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سیستمهای کاری عملکرد بالا و اثر بخشی سازمانی: نقش واسطه سرمایه اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital

نام مقاله به فارسی: سیستمهای کاری عملکرد بالا و اثربخشی سازمانی: نقش واسطه سرمایه اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

رسانه های اجتماعی و اقناع نیاز بشری : مفاهیمی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: Social media and human need satisfaction: Implications for social media marketing

نام مقاله به فارسی: رسانه های اجتماعی و اقناع نیاز بشری : مفاهیمی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۱۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود