بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

نام مقاله به انگلیسی: ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil

نام مقاله به فارسی: چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

تعداد صفحات مقاله:۴۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:نفت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments

نام مقاله به فارسی: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

نام مقاله به انگلیسی: Cooperative Spectrum Sharing BetweenCellular and Ad-Hoc Networks

نام مقاله به فارسی: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،برق

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: A scalable AWG-based data center network for cloud computing

نام مقاله به فارسی: شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر،آمار

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Collaborative design in the era of cloud computing

نام مقاله به فارسی: طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء

نام مقاله به انگلیسی: servIoTicy and iServe: a Scalable Platform for Mining the IoT

نام مقاله به فارسی: servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

نام مقاله به انگلیسی: Comparison of QoS-aware single-path vs. multi-path routing protocols for image transmission in wireless multimedia sensor networks

نام مقاله به فارسی: مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:نگاهی بر اصول عدل و احسان

نام مقاله به انگلیسی: Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings: A Glance over Principle of Al-Adl and Al-Ihsan

نام مقاله به فارسی: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:نگاهی بر اصول عدل و احسان

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

نام مقاله به انگلیسی: Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells: Biological properties, induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research

نام مقاله به فارسی: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

نام مقاله به انگلیسی: Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study

نام مقاله به فارسی: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:پزشکی

سال مقاله:۲۰۱۳

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود