بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

تجزیه و تحلیل رفتارهای به اشتراک گذاری دانش در مهندسی نیازمندی از طریق رسانه های اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: An Analysis of Knowledge Sharing behaviors inRequirement Engineering through Social Media

نام مقاله به فارسی: تجزیه و تحلیل رفتارهای به اشتراک گذاری دانش درمهندسی نیازمندی از طریق رسانه های اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطا قسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

نام مقاله به انگلیسی: A Survey of Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Techniques Part I: Fault Diagnosis with Model- Based and Signal-Based Approaches

نام مقاله به فارسی: بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطاقسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

نام مقاله به انگلیسی: A Survey of Cloud Computing Fault Tolerance: Techniques and Implementation

نام مقاله به فارسی: بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

نام مقاله به انگلیسی: ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil

نام مقاله به فارسی: چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

تعداد صفحات مقاله:۴۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:نفت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

نام مقاله به انگلیسی: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development

نام مقاله به فارسی: مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت،محیط زیست

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

نام مقاله به انگلیسی: Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness

نام مقاله به فارسی: شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

نام مقاله به انگلیسی: Organizational factors influencing effective use of CRM solutions

نام مقاله به فارسی: عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

نام مقاله به انگلیسی: Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry

نام مقاله به فارسی: تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

17,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

نام مقاله به انگلیسی: Corporate Governance and Performance of Financial Institutions

نام مقاله به فارسی: حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

تعداد صفحات مقاله:۴۸

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

نام مقاله به انگلیسی: How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

نام مقاله به فارسی: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:کشاورزی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود