بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

نام مقاله به انگلیسی: ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil

نام مقاله به فارسی: چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

تعداد صفحات مقاله:۴۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:نفت،اقتصاد

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

نام مقاله به انگلیسی: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development

نام مقاله به فارسی: مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت،محیط زیست

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

نام مقاله به انگلیسی: Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness

نام مقاله به فارسی: شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

نام مقاله به انگلیسی: Organizational factors influencing effective use of CRM solutions

نام مقاله به فارسی: عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

نام مقاله به انگلیسی: Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry

نام مقاله به فارسی: تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

17,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

نام مقاله به انگلیسی: Corporate Governance and Performance of Financial Institutions

نام مقاله به فارسی: حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

تعداد صفحات مقاله:۴۸

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

نام مقاله به انگلیسی: How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

نام مقاله به فارسی: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۲

نام رشته:کشاورزی

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments

نام مقاله به فارسی: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

نام مقاله به انگلیسی: Cooperative Spectrum Sharing BetweenCellular and Ad-Hoc Networks

نام مقاله به فارسی: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،برق

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: A scalable AWG-based data center network for cloud computing

نام مقاله به فارسی: شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر،آمار

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود